Pretraga: Pronadji
Loading...
Ovaj simbol obeležava usluge Internet šaltera za koje je preporučena
registracija i pristup pametnom karticom
Pristup Kako pristupiti šalteru pametnom karticom?

Prigovor na rad operatora u oblasti elektronskih komunikacija

Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge je nadležna za rešavanje prigovora na rad operatora u oblasti elektronskih komunikacija, te korisnici mogu da podnose prigovore Agenciji, uz uslov da su prethodno pokušali da problem reše neposredno sa operatorom, što je i obaveza korisnika po Zakonu o elektronskim komunikacijama.

U tom smislu, prigovor treba da sadrži, pored naziva operatora i imena i prezimena korisnika, i opis problema i pokušaja njegovog rešenja sa operatorom, kao i adresu podnosioca prigovora, radi dostavljanja odgovora ove Agencije.

Nadležnosti i ovlašćenja Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge utvrđene su Zakonom o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS“, br. 44/10, 60/13-US и 62/14), i delom se sastoje u sledećem:

 • bliže uređuje obavljanje delatnosti u oblasti elektronskih komunikacija;
 • vrši kontrolu nad obavljanjem delatnosti u oblasti elektronskih komunikacija;
 • bliže uređuje uslove korišćenja radio frekvencijskog spektra;
 • dodeljuje radio frekvencije, u skladu sa zakonom;
 • izdaje dozvole operatorima za obavljanje određenih delatnosti u oblasti elektronskih komunikacija, dozvole koje se odnose na elektronske komunikacione mreže, sisteme i sredstva i dozvole za radio stanicu;
 • prati da li se operatori u oblasti elektronskih komunikacija pridržavaju uslova sadržanih u izdatim dozvolama i, u slučaju povrede uslova sadržanih u dozvoli ili povrede odredaba ovog zakona, izriče mere, u skladu sa ovim zakonom;
 • odlučuje o prigovorima korisnika;
 • donosi tehničke propise u oblasti elektronskih komunikacija;
 • prati i obezbeđuje primenu domaćih i međunarodnih standarda i tehničkih propisa.

Takođe Vas obaveštavamo da na sajtu Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge www.ratel.rs možete naći potrebne propise: Zakon o elektronskim komunikacijama i odgovarajuća podzakonska akta ukoliko želite da se bliže informišete o nadležnostima ove Agencije, kao i pravima i obavezama, kako korisnika, tako i operatora u oblasti elektronskih komunikacija.


 • Ako želite da uložite prigovor na rad operatora u oblasti elektronskih komunikacija, kliknite na sledeći link

  Želim da uložim prigovor na rad operatora

  Klik na link iznad vodi ka formularu koji je neophodno da popunite kako biste uložili prigovor na rad operatora u oblasti elektronskih komunikacija