Pretraga: Pronadji
Loading...

Prigovor na rad operatora u oblasti elektronskih komunikacija

Regulatorno telo za elektronske komunikacije i poštanske usluge je nadležna za rešavanje prigovora na rad operatora u oblasti elektronskih komunikacija, te korisnici mogu da podnose prigovore Agenciji, uz uslov da su prethodno pokušali da problem reše neposredno sa operatorom, što je i obaveza korisnika po Zakonu o elektronskim komunikacijama.

U tom smislu, prigovor treba da sadrži, pored naziva operatora, i imena i prezimena korisnika, broj pretplatničkog ugovora ili broj telefona (ako je usluga vezana za telefon), opis problema i pokušaja njegovog rešenja sa operatorom, kao i adresu prebivališta/boravišta podnosioca prigovora, radi dostavljanja odgovora ove Agencije.

Takođe Vas obaveštavamo da na sajtu Regulatornog tela za elektronske komunikacije i poštanske usluge www.ratel.rs možete naći potrebne propise: Zakon o elektronskim komunikacijama i odgovarajuća podzakonska akta ukoliko želite da se bliže informišete o nadležnostima ove Agencije, kao i pravima i obavezama, kako korisnika, tako i operatora u oblasti elektronskih komunikacija.


  • Ako želite da uložite prigovor na rad operatora u oblasti elektronskih komunikacija, kliknite na sledeći link

    Želim da uložim prigovor na rad operatora

    Klik na link iznad vodi ka formularu koji je neophodno da popunite kako biste uložili prigovor na rad operatora u oblasti elektronskih komunikacija