Претрага: Пронађи
Loading...

Огласна табла


ЗАКОН О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ

("Службени гласник РС", бр. 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење)

Јавно достављање

Члан 78.


(1) Јавно достављање врши се:

 1) ако ниједан други начин достављања није могућ;

 2) ако се доставља решење које се тиче већег броја лица која нису позната органу, а достављање на други начин није било могуће или одговарајуће;

 3) у другим случајевима одређеним законом.

(2) Јавно достављање састоји се од објављивања писмена на веб презентацији и огласној табли органа. Писмено може да се објави и у службеном гласилу, дневним новинама или на други погодан начин.

(3) Сматра се да је јавно достављање извршено када истекне 15 дана од када је писмено објављено на веб презентацији и огласној табли органа. Орган може из оправданих разлога да продужи рок. Ако се јавно доставља решење, његово образложење може да буде изостављено. Уз решење се дају обавештења о месту, просторији и начину увида у образложење.

УПОЗОРЕЊЕ:

Неовлашћено коришћење туђег Јединственог матичног броја грађана (ЈМБГ) у сврху претраге електронске огласне табле представља кривично дело „Неовлашћено прикупљање личних података“ из члана 146. Кривичног законика за које је предвиђена новчана казна или казна затвора до годину дана.Да ли сте сигурни да желите да одустанете од овог предмета?

ДА HE
Aко кликнете ДА, предмет
се неповратно брише
Затвори