Pretraga: Pronadji
Loading...
Ovaj simbol obeležava usluge Internet šaltera za koje je preporučena
registracija i pristup pametnom karticom
Pristup Kako pristupiti šalteru pametnom karticom?

Naknada za korišćenje numeracije

Odredbom člana 30. stav 2. Zakona o elektronskim komunikacijama (˝Službeni glasnik RS˝, broj 44/10) propisano je da operator plaća godišnju naknadu za korišćenje dodeljenih brojeva, u visini koju utvrđuje Republička agencija za elektronske komunikacije (u daljem tekstu: Agencija).

Odredbom člana 2. Pravilnika o visini godišnje naknade za korišćenje numeracije („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 67/11) propisano je da se visina naknade za korišćenje numeracije utvrđuje u zavisnosti od vrste usluge koja se pruža korišćenjem dodeljene numeracije, odnosno namene za koju se koristi dodeljena numeracijai posebnih tehničkih uslova od značaja za njenu upotrebu. Članom 3. do 7. navedenog pravilnika utvrđen je i način utvrđivanja iznosa naknade za korišćenje numeracije.

U skladu sa napred navedenim, potrebno je da nam do 31. januara 2017. godine dostavite podatke o dodeljenim opsezima i iskorišćenim brojevima i adresama sa stanjem na dan 31. decembar 2016. godine, u skladu sa obrascem koji se nalazi u prilogu dopisa, u štampanoj formi, potpisan i overen, na adresu Agencije. Elektronska verzija obrasca koji je potrebno popuniti se nalazi na internet stranici Agencije (www.ratel.rs) i isti je potrebno poslati u elektronskoj formi na adresu naknadazanum@ratel.rs.

Prilozi koje možete preuzeti

  • Upitnik za pružanje podataka od značaja za utvrđivanje visine naknade za numeraciju za 2017. godinu