Pretraga: Pronadji
Loading...
Ovaj simbol obeležava usluge Internet šaltera za koje je preporučena
registracija i pristup pametnom karticom
Pristup Kako pristupiti šalteru pametnom karticom?

Podaci od značaja za obračun naknada za obavljanje delatnosti elektronskih komunikacija

Utvrđivanje visine naknade za obavljanje delatnosti vrši se u skladu sa nadležnostima koje Agencija ima na osnovu Zakona o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS“ broj 44/10) i Pravilnika o visini naknada za obavljanje delatnosti elektronskih komunikacija („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 93/10).

Upitnik popunjen podacima neophodnim za utvrđivanje visine naknade za obavljanje delatnosti elektronskih komunikacija se u elektronskoj formi dostavlja na mejl adresu obracun.naknada@ratel.rs, a u štampanoj formi, potpisan i overen od strane ovlašćenih lica, na adresu Agencije, najkasnije do 15. marta 2013. godine.

Obrasci upitnika i uputstvo za njihovo popunjavanje dostupni su na Internet stranici Agencije.

Prilozi koje možete preuzeti

  • Upitnik za pružanje podataka od značaja za utvrđivanje visina naknade za obavljanje delatnosti elektronskih komunikacija za 2012. godinu