Pretraga: Pronadji
Loading...
Ovaj simbol obeležava usluge Internet šaltera za koje je preporučena
registracija i pristup pametnom karticom
Pristup Kako pristupiti šalteru pametnom karticom?

Godišnji Izveštaji o parametrima kvaliteta za 2016. godinu

Na osnovu člana 8. i člana 11. Pravilnika o parametrima kvaliteta javno dostupnih elektronskih komunikacionih usluga i sprovođenju kontrole obavljanja delatnosti elektronskih komunikacija (”Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 73/11 i 03/14),  operatori su dužni da vrše proveru kvaliteta pružanja usluga i mreža kao i da rezultate tih merenja dostavljaju Regulatornoj agenciji za elektronske komunikacije i poštanske usluge (Agencija) na odgovarajućim obrascima.

S tim u vezi, u obavezi ste da postupite u skladu sa odredbama člana 8. i 11.  i da u skladu sa članom 13. Pravilnika dostavite Agenciji podatke u vidu Pravilnikom propisanih Izveštaja za elektronsku komunikacionu uslugu za koju ste registrovani u Agenciji (Prilog 1 Pravilnika) za 2016. godinu.

Takođe, ukoliko posedujete licence Agencije za  javnu mobilnu komunikacionu mrežu ili  javnu fiksnu bežičnu telekomunikacionu mrežu (CDMA) u obavezi ste da Agenciji dostavite vrednosti parametara kvaliteta u vidu Izveštaja o parametrima kvaliteta javne mobilne komunikacione mreže ili Izveštaja o parametrima kvaliteta javnu fiksnu bežičnu telekomunikacionu mrežu (CDMA) (Prilog 2 Pravilnika), za 2014. godinu.

Odgovarajuće  obrasce Izveštaja o parametrima  kvaliteta  možete preuzeti sa internet stranice Agencije, adresa:  http://ratel.rs/uputstva_i_obrasci/godisnji_izvestaji_o_parametrima_kvaliteta.551.html

Popunjene Izveštaje dostavite Agenciji do  15. marta 2017. godine u elektronskoj formi (e-mail: kvalitet@ratel.rs ili na CD) i u pisanoj formi na adresu Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge, Višnjićeva 8, 11000 Beograd.

Dostavljanje zatraženih podataka je zakonska obaveza za operatore prema čl.41 Zakona o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS“, br.44/10, 60/13-US i 62/14). Za nepoštovanje ove zakonske obaveze prema čl. 139. tačka 1. predviđena je novčana kazna od 250.000,00 do 500.000,00 dinara za prekršaj za pravno lice.

Napomene:

1. Vrednosti parametara treba da budu za period posmatranja od 01. oktobra do 31. decembra 2016., osim ako je drugačije navedeno u opisu parametra (za celu godinu);

2.Za parametre koji se dobijaju statistički potrebno je da se obavi anketa korisnika; na uzorku od minimalno 100 korisnika, osim ako je drugačije naznačeno u opisu parametra;

3.Podaci koji se prikazuju treba da budu za celu teritoriju na kojoj operator pruža usluge i/ili ima mrežu elektronskih komunikacija.

Prilozi koje možete preuzeti