Pretraga: Pronadji
Loading...
Ovaj simbol obeležava usluge Internet šaltera za koje je preporučena
registracija i pristup pametnom karticom
Pristup Kako pristupiti šalteru pametnom karticom?

Godišnji izveštaj za 2016. godinu (finansijski i tehnički deo)

U skladu sa nadležnostima koje Republička agencija za elektronske komunikacije ima na osnovu Zakona o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS“, br.44/10, 60/13-US i 62/14), a imajući u vidu i obavezu dostavljanja podataka Međunarodnoj uniji za telekomunikacije (ITU) prema „ITU Handbook for the Collection of Administrative Data on Telecommunications/ICT”, putem naše Internet stranice vam dostavljamo upitnik za uslugu Interneta (finansijski i tehnički deo) koji je potrebno popuniti sa preciznim podacima i poslati u elektronskoj formi na adresu godisnji.izvestaj@ratel.rs, kao i dostaviti u štampanoj formi potpisan i overen na adresu Agencije.

Neophodno je da godišnji izveštaj dostavite u što kraćem roku, a najkasnije do 15.03.2017. godine.

Uputstvo za popunjavanje upitnika je dato kao prilog ovog dopisa i nalazi se na Internet stranici Agencije: http://www.ratel.rs/uputstva_i_obrasci/upitnici_sa_listom_indikatora.478.html

Na kraju izveštaja se, kao poseban deo, nalazi anketa koja vam ostavlja mogućnost da nam ukažete na svoje probleme u poslovanju, da uputite sugestije na rad Agencije, kao i da navedete planove razvoja.

Takođe, molimo Vas da nam dostavite kompletan finansijski izveštaj za 2016. godinu overen od strane Agencije za privredne registre (čim bude dostupan).

Prilozi koje možete preuzeti