Претрага: Пронађи
Loading...
Овај симбол обележава услуге Интернет шалтера за које је препоручена
регистрација и приступ паметном картицом
Приступ Како приступити шалтеру паметном картицом?

Годишњи Извештаји о параметрима квалитета за 2016. годину

На основу члана 8. и члана 11. Правилника о параметрима квалитета јавно доступних електронских комуникационих услуга и спровођењу контроле обављања делатности електронских комуникација (”Службени гласник Републике Србије“, бр. 73/11 и 03/14),  оператори су дужни да врше проверу квалитета пружања услуга и мрежа као и да резултате тих мерења достављају Регулаторнoj агенцији за електронске комуникације и поштанске услуге (Агенција) на одговарајућим обрасцима.

С тим у вези, у обавези сте да поступите у складу са одредбама члана 8. и 11.  и да у складу са чланом 13. Правилника доставите Агенцији податке у виду Правилником прописаних Извештаја за електронску комуникациону услугу за коју сте регистровани у Агенцији (Прилог 1 Правилника) за 2016. годину.

Такође, уколико поседујете лиценце Агенције за  јавну мобилну комуникациону мрежу или  јавну фиксну бежичну телекомуникациону мрежу (CDMA) у обавези сте да Агенцији доставите вредности параметара квалитета у виду Извештаја о параметрима квалитета јавне мобилне комуникационе мреже или Извештаја о параметрима квалитета јавну фиксну бежичну телекомуникациону мрежу (CDMA) (Прилог 2 Правилника), за 2016. годину.

Одговарајуће  обрасце Извештаја о параметрима  квалитета  можете преузети са интернет странице Агенције, адреса:  http://www.ratel.rs/uputstva_i_obrasci/godisnji_izvestaji_o_parametrima_kvaliteta.551.html

Попуњене Извештаје доставите Агенцији до  15. марта 2017. године у електронској форми (е-mail: kvalitet@ratel.rs или на CD) и у писаној форми на адресу Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге, Вишњићева 8, 11000 Београд.

Достављање затражених података је законска обавеза за операторе према чл.41 Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“, бр.44/10, 60/13-УС и 62/14). За непоштовање ове законске обавезе према чл. 139. тачка 1. предвиђена је новчана казна од 250.000,00 до 500.000,00 динара за прекршај за правно лице. 

Напомене:

1. Вредности параметара треба да буду за период посматрања од 01. октобра до 31. децембра 2016., осим ако је другачије наведено у опису параметра (за целу годину);

2.За параметре који се добијају статистички потребно је да се обави анкета корисника; на узорку од минимално 100 корисника, осим ако је другачије назначено у опису параметра;

3.Подаци који се приказују треба да буду за целу територију на којој оператор пружа услуге и/или има мрежу електронских комуникација.

Прилози које можете преузети